Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 november 2016

Beschouwingen 2017 D66 Voerendaal

Algemene Beschouwingen 2017.
Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden:
Allereerst wil de fractie van D66 Voerendaal, haar grootte bewondering uitspreken naar het gemeentelijk apparaat toe. Er wordt hard gewerkt binnen dit gemeentehuis. De zaken zijn in orde en als er iets mis gaat of dreigt te gaan wordt dit ter hand genomen en indien nodig hersteld. Tevens wordt gekeken hoe het in de toekomst beter kan. Chapeau hiervoor!
Wij hebben weer een sluitende begroting 2017 voor ons liggen. Een begroting waarin wij kunnen zien wat er zoal gaat gebeuren in Voerendaal de komende jaren.
• Afwerken Kernplan en verder. Uitwerken op details!
• Het sociale en culturele, heeft de aandacht en daar waar wij ons in het verleden veel en grote zorgen over maakten, loopt het goed en is financieel te verwerken. Vooral de jeugdzorg en transformatie van de zorg in zijn totaliteit!
De infrastructurele werken zoals:
• Valkenburgerweg fase III, kruispunt Kunderlinde is klaar!
• Met de Bergseweg is een start gemaakt wordt nu hard aan gewerkt.
• Hard gewerkt wordt er ook aan de Jeustraat; renovatie en afkoppeling
• Vervolgens komt de Huntstraat aan de beurt.
• Het Puttervoet\Fietspad gaat veiliger gemaakt worden voor de fietser.
• De Ransdalerstraat en de Houtstraat zijn in volle voorbereiding!
• De Waalheimerweg inclusief een veilig voetgangerspad, staat op de rol ter afwerking
• Vooral ook zijn wij blij dat het achterstallig onderhoud aan wegen en trottoirs zo energiek ter hand is genomen. Dat was nodig!
• De riolering, jarenlang het ‘ stiefkindje’ , daar is extra geld voor gevoteerd zodat eindelijk gestart kan worden met het inzichtelijk maken van de ‘blinde putten’.


Duurzaamheid
De waterhuishouding, met name het monitoren van het grondwaterniveau blijft onze aandacht houden. Het niveau is al jaren een bron van zorg.
Het verenigingsleven en de dialoog met de verenigingen zijn wij vol lof over! Het zijn vaak de kleine dingen die het hem doen denk daarbij aan:
• Het zomerfestival
• Vele uitvoeringen bij de Borenburg
• Hel van Voerendaal
• Almabtrieb Ransdaal

Als D66 Voerendaal laten we ons inspireren door het volgende::
• een groen Voerendaal
• een sociaal Voerendaal
• een open Voerendaal.
Een groen Voerendaal
Voorzitter, wij willen een groen Voerendaal. In alle facetten van het woord.
Het milieu staat ook hoog in het vaandel van D66. Vele jaren maken wij deel uit van Rd4 onze afvalverwerker. De burgers van Voerendaal verdienen wat D66 betreft een pluim voor het goed gescheiden aanbieden van het afval. Zowel het papier dat door vele vrijwilligers verzameld wordt, het plastic, de BEST-zak waar veel gebruik van wordt gemaakt noem maar op. We zijn benieuwd wat uit het pilot project aan info komt.
De onkruid bestrijding wordt energiek ter hand genomen door ons eigen bedrijf en nu wij geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen gebruiken, denken wij in samenwerken hier ook een kans voor onze burgers.
Voor D66 is duurzaamheid de kern van een langetermijnvisie op onze samenleving. Wij zijn blij dat het college ambities heeft, samen met de Parkstad gemeenten, op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Voor D66 Voerendaal mag dat nog steviger. Bij de vele ontwikkelingen en uitvoeringen komen we steeds weer uit bij het begrip duurzaamheid. Kwa duurzaamheid staan we nu aan de vooravond van het uitrollen van het ambitieuze zonnepanelen project Parkstad. Er worden belangrijke stappen voorbereid om ook in Voerendaal de verduurzaming van onze gemeente op grote schaal toe te passen door inwoners de gelegenheid te geven om te participeren in het zonnepanelen project. Zonneweiden/ zonnepanelen en alle innovatieve zaken die zich hier aandienen zullen we spoedig moeten op ingaan. Geen tijd verliezen maar participeren in innovatieve ontwikkelingen. De start van PALET 3.0 , het uitvoeringsprogramma om in 2040 energie neutraal te zijn , zien we met vertrouwen tegemoet. Keuzes die houvast moeten bieden aan burgers, bedrijven en instellingen om hun duurzame ambities samen op te pakken. Wij willen wel waarschuwen voor de technische ontwikkelingen op het gebied van energieontwikkeling want deze volgen zich thans in een razend tempo op. Als we nu achterover leunen, missen we morgen kansen. Wij doen dan ook een oproep aan het college om de komende jaren meer voorlichting en informatie te geven over duurzaamheid. Bv. bij duurzaamheidseisen, aanvragers van vergunningen al in het ontwerp van bouwplannen mee te nemen College kijk verder eens naar de ontwikkelingen bij invulling en renovatie van de openbare ruimten.
Een sociaal Voerendaal.
Voorzitter, wij willen een sociaal Voerendaal. Een Voerendaal waarin mensen tot hun recht komen. Wij zien de participatiesamenleving als een samenleving waarin iedereen vanuit zijn of haar talenten een bijdrage levert. Dat vereist maatwerk en zorgvuldigheid in benadering, zeer gevoelige zaken als je er mee van doen hebt, maar we zijn als gemeente op de goede weg. D66 wil dat de mensen geholpen worden die dat nodig hebben.
D66 vind het belangrijk dat er een goede handhaving blijft op het oneigenlijk in gebruik nemen van gemeentegrond. We zijn blij dat er aan onze motie van 2016 gehoor aan werd gegeven.

Er zijn vele vormen waarin inwoners kunnen bijdragen aan de samenleving: in een baan, als fulltime of parttime ondernemer, als vrijwilliger, als mantelzorger. En steeds vaker in combinaties van deze rollen. Dat is helemaal van deze tijd waarin mensen hun leven zelf willen inrichten. En het past perfect in het concept van de participatiesamenleving. D66 Voerendaal heeft zich altijd hard gemaakt voor een goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en bestaansrecht van verenigingen. En dat gaat verder dan het uitreiken van een jaarlijkse prijs of lintje.
We kunnen mensen zonder betaalde baan als een probleem zien, maar ook de aandacht richten op het enorme potentieel dat in die groep verscholen zit. Het activeren van intrinsieke motivatie werkt veel beter dan dwang. We zijn blij met de ontwikkelingen chapeau.
Het Wijksteunpunt dient in deze als centrale plek te fungeren. Een advies plek ontmoetingsplek in elke kern. Voerendaal is wat dat betreft op de goede weg.
Onderwijs:
D66 Blijft bij haar standpunt dat in iedere kern een vorm van onderwijs aanwezig moet zijn.
D66 wil de Woonvisie er in de gemeente Voerendaal ingezet wordt voor meer betaalbare woningen in de sociale sector en er een verdeling zal plaatsvinden t.b.v. elke kern.

Een open Voerendaal:
Voorzitter, wij willen een open Voerendaal. D66 staat voor openheid en transparantie. Blijf dat doen en bewaken. Wat D66 betreft gaat dat een stuk verder dan alleen informeren maar ook blijven betrekken van onze burgers bij de ontwikkeling en uitwerking van plannen. Dan krijgt besluitvorming draagvlak en daarmee een duurzaam karakter. Onze inwoners verdienen dat en mogen dat van ons verwachten.
Een multifunctionele accommodatie zus of zo: Voerendaal is op de goede weg om op dat gebied de kernen te bieden wat nodig is: ontmoetingsruimten, het huiskamergevoel van jong en oud samen ontwerpen en beheren. Het THUIS gevoel geven in ’t Kunderhoes, ’t Wouves , de MFA (Ouwschoel) in Ubachsberg ( in uitvoering) en Op der plats in Klimmen. Ontwikkelingen over de “Open club Klimmen” volgen we met vol verwachting.
De ontwikkelingen rondom het WSP-XL volgen wij dan ook met grote interesse.
Het coalitieakkoord dat we hebben gesloten met Democraten Voerendaal en het CDA: “Samen naar een sterker Voerendaal” en vertaald is in deze begroting daar staan we achter.
Voorzitter, D66 wil graag samen met de andere raadspartijen verder en vol vertrouwen er samen de schouders onder zetten. In onze ogen kan dat alleen succesvol zijn als dat over de inhoud gaat en minder om de persoon.
D66 Voerendaal kijkt er naar uit dit met zijn allen samen te doen. Dank u wel.

Voerendaal 9 november 2016.

D66 Fractie Ruud Op den Camp
Marina Veldman-Mertens