Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017

Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2018

Onderstaand de redevoering van D66 fractievoorzitter Rudy Op den Camp, uitgesproken op 09 november 2017 tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018.

Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden,

Allereerst wil de fractie van D66 Voerendaal, haar grote bewondering uitspreken naar het gemeentelijk apparaat toe. Er wordt hard gewerkt binnen dit gemeentehuis. De zaken zijn in orde en als er iets mis gaat of dreigt te gaan wordt dit ter hand genomen en indien nodig hersteld.

Tevens wordt gekeken hoe het in de toekomst beter kan. Chapeau hiervoor!
Wij hebben weer een sluitende begroting 2018 voor ons liggen. Een begroting waarin wij kunnen zien wat er zoal gaat gebeuren in Voerendaal de komende jaren.
Duurzaamheid
Voor D66 is duurzaamheid de kern van een langetermijnvisie op onze samenleving. Wij zijn blij dat het college ambities heeft, samen met de Parkstad gemeenten, op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Er is zelfs een broedkamer duurzaamheid ingericht. Bij de vele ontwikkelingen en uitvoeringen komen we steeds weer uit bij het begrip duurzaamheid. Qua duurzaamheid is een van de projecten het zonnepanelenproject Parkstad. Zonneweiden/zonnepanelen en alle innovatieve zaken die zich hier aandienen, zullen we spoedig op moeten ingaan. Geen tijd verliezen, maar participeren in innovatieve ontwikkelingen. De start van PALET 3.0, het uitvoeringsprogramma om in 2040 energieneutraal te zijn, zien we met vertrouwen tegemoet. Keuzes die houvast moeten bieden aan burgers, bedrijven en instellingen om hun duurzame ambities samen op te pakken.
De infrastructurele werken zoals de Ransdalerstraat zijn in volle voorbereiding. Verder de vele, zeer vele overleggen in de vorm van klankbordgroepen en intensieve informatie avonden. Hiervoor namens D66 dank aan die burgers die zich hiervoor ingezet hebben de afgelopen jaren.
De waterhuishouding, met name het monitoren van het grondwaterniveau blijft onze aandacht houden. Het niveau is al jaren een bron van zorg. Positief hierin is dat een dijk doorboring heeft plaatsgevonden, zodat het water nog beter kan wegstromen.
De riolering, jarenlang het probleem, daar is extra geld voor gevoteerd zodat eindelijk gestart kan worden met het inzichtelijk maken van de ‘blinde putten’.
Voorzitter, wij willen een groen Voerendaal. In alle facetten van het woord. Dit jaar zelfs 2e geworden bij de wedstrijd groenste gemeente!
Het milieu staat ook hoog in het vaandel van D66. Vele jaren maken wij deel uit van Rd4 onze afvalverwerker. De burgers van Voerendaal verdienen wat D66 betreft een pluim voor het goed gescheiden aanbieden van het afval. Zowel het papier dat door vele vrijwilligers verzameld wordt, het plastic, de BEST-zak waar veel gebruik van wordt gemaakt noem maar op. Betaalbaarheid van dit systeem is belangrijk. Dus krachten bundelen!
Een sociaal Voerendaal
Voorzitter, wij willen een sociaal Voerendaal. Een Voerendaal waarin mensen tot hun recht komen. Wij zien de participatiesamenleving als een samenleving waarin iedereen vanuit zijn of haar talenten een bijdrage levert. Dat vereist maatwerk en zorgvuldigheid in benadering, zeer gevoelige zaken als je er mee van doen hebt, maar we zijn als gemeente op de goede weg. D66 wil dat de mensen geholpen worden die dat nodig hebben.
Er zijn vele vormen waarin inwoners kunnen bijdragen aan de samenleving: in een baan, als fulltime of parttime ondernemer, als vrijwilliger of als mantelzorger. En steeds vaker in combinaties van deze rollen. Dat is helemaal van deze tijd waarin mensen hun leven zelf willen inrichten. En het past perfect in het concept van de participatiesamenleving. D66 Voerendaal heeft zich altijd hard gemaakt voor een goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en bestaansrecht van verenigingen. En dat gaat verder dan het uitreiken van een jaarlijkse prijs of lintje.
We kunnen mensen zonder betaalde baan als een probleem zien, maar ook de aandacht richten op het enorme potentieel dat in die groep verscholen zit. Het activeren van intrinsieke motivatie werkt veel beter dan dwang. We zijn blij met de ontwikkelingen, chapeau.
Het Wijksteunpunt dient in deze als centrale plek te fungeren. Een ontmoetingsplek in elke kern. Voerendaal is wat dat betreft op de goede weg.
Onderwijs
D66 Blijft bij haar standpunt dat in iedere kern een vorm van onderwijs aanwezig moet zijn. We zijn verheugd dat het kleinschalig onderwijs behouden blijft. Ook in Ransdaal blijft de school behouden en gezien het verleden, zie je vaker dat deze vorm betere resultaten geeft.
Ook over het verenigingsleven en de dialoog met deze verenigingen zijn wij vol lof! Het zijn vaak de kleine dingen die het hem doen, denk daarbij aan: Het zomerfestival; Vele uitvoeringen bij de Borenburg; Hel van Voerendaal of Almabtrieb Ransdaal.
Voorzitter, wij willen een open Voerendaal. D66 staat voor openheid en transparantie. Blijf dat doen en bewaken. Wat D66 betreft gaat dat een stuk verder dan alleen informeren, maar ook blijven betrekken van onze burgers bij de ontwikkeling en uitwerking van plannen. Burgers laten deelnemen aan werkgroepen of participatiegroepen geeft verbondenheid. Dan krijgt besluitvorming een draagvlak en daarmee een duurzaam karakter. Onze inwoners verdienen dat en mogen dat van ons verwachten.
Het coalitieakkoord dat we hebben gesloten met Democraten Voerendaal en het CDA: “Samen naar een sterker Voerendaal” en vertaald is in deze begroting daar staan we achter.
Voorzitter, D66 wil graag samen met de andere raadspartijen verder en vol vertrouwen er samen de schouders onder zetten. In onze ogen kan dat alleen succesvol zijn als dat over de inhoud gaat en minder om de persoon.
D66 Voerendaal kijkt er naar uit dit met zijn allen samen te doen. Dank u wel.