Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2019

Onderstaand de redevoering van D66 fractievoorzitter Rudy Op den Camp, uitgesproken op 08 november 2018 tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019.

 

Geachte voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden,

Politiek draait om het inrichten van de samenleving. Eén keer per jaar, tijdens de Algemene Beschouwingen hebben wij als raadsfracties de mogelijkheid om los van de raadsagenda uiteen te zetten welke keuzes wij maken én waarom wij die keuzes maken!

Allereerst spreekt D66 Voerendaal onze waardering uit voor de totstandkoming van de begroting en de meerjarenraming. Dit totstandkomingsproces heeft veel gevraagd van hen die hieraan hebben moeten bijdragen en het resultaat mag er zijn. Niettemin is er nog steeds ruimte voor verbetering met betrekking tot het specifiek, meetbaar, acceptabel, resultaatgericht en tijdgebonden definiëren van doelstellingen en daarvan afgeleide activiteiten. Als dit aspect de noodzakelijke aandacht krijgt bij de ontwikkeling van de eerstvolgende begroting en meerjarenraming, dan zal dit sturing transparanter maken en verantwoording vereenvoudigen.

D66 Voerendaal heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en dit thema blijft ook voor de lange termijn van het grootste belang: onze ontwikkeling moet aansluiten op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Duurzaam genereren van energie ten behoeve van woningen vergt noodzakelijkerwijs een investering en dat is niet voor alle inkomensgroepen weggelegd. Het initiatief om samen met de overige gemeenten het Zonnepanelenproject Parkstad tot een succes te maken verdient waardering en is een belangrijke stap in het complexe proces naar een energieneutraal Voerendaal. D66 Voerendaal ziet de 1e en de 2e Tranche van dit project als een mooi voorbeeld voor nieuw gemeentelijk beleid, met betrekking tot de overgang van gasgestookte verwarmingsinstallaties naar duurzame verwarmingsinstallaties.

Dat brengt ons bij het duurzaamheidsfonds, waaruit initiatieven zoals deze bekostigd zouden moeten worden. De aanvankelijke € 150.000,00 is inmiddels verdubbeld tot € 300.000. Een mooi bedrag. Maar dat is wel voor de duur van deze hele regeerperiode. Bovendien lezen wij dat het fonds gedeeltelijk wordt aangewend om de ambtelijke capaciteit op dit vlak op een hoger peil te brengen. Door deze handelswijze blijft er minder geld over om daarmee veelbelovende initiatieven te faciliteren. Als D66 Voerendaal dringen wij er bij de fracties in deze raad op aan om uiterst terughoudend te opereren in het creëren van nieuwe (en wellicht tijdelijke) ambtelijke capaciteit, zeker wanneer dit ten koste gaat van het oorspronkelijke doel van dit fonds.  Daarnaast willen wij ook een klemmend beroep doen op de fracties om de komende jaren meer financiële middelen vrij te maken, voor goede initiatieven qua duurzaamheid.

Er zal dan ook meer geld naar het duurzaamheidsfonds moeten gaan. Wij zouden het College willen vragen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit te bereiken. Voor ons betekent dat ook, dat wij geen uitgaven zouden moeten doen – heel concreet – die qua gevolgen slecht zijn voor het milieu en dus het klimaat. In dit kader stelt D66 Voerendaal voor, dat project ’t Veldje  als  een pilot gaat dienen voor energieneutraal  bouwen. Wij zouden graag van de verschillende fracties en het College horen of dit voorstel op instemming kan rekenen.

Reeds eerder hebben wij gediscussieerd over het feit dat duurzaamheid en energietransitie niet zijn gebaat bij het meenemen van onder meer zonnepanelen in de WOZ-waarde. Omdat huizenbezitters juist moeten worden gestimuleerd om hun woning energiezuiniger te maken, zal bij de behandeling van het Belastingplan in de Tweede Kamer worden voorgesteld door VVD en D66 om zonnepanelen voortaan niet meer mee te tellen bij de WOZ-waarde. En waarschijnlijk kan het plan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Dit is belangrijk nieuws en leidt tot een vergroening van de OZB, die door D66 Voerendaal reeds werd voorgesteld.

Onze euregio wordt ingekapseld door luchthavens van waaruit en waar naartoe luchttransport vliegt en dit leidt ertoe dat het luchtruim boven Voerendaal op grote- en gemiddelde hoogte wordt gebruikt door vliegtuigen die veel fijnstof en geluid genereren. Uitbreiding van onze regionale luchthaven Maastricht-Aachen Airport te Beek kan mogelijkerwijs een groot gevolg krijgen voor ons leefklimaat in Voerendaal. Economische voorspoed mag niet altijd en vrijwel automatisch ten koste gaan van het welzijn van onze burgers en derhalve de leefbaarheid van onze regio.

In de begroting en de meerjarenraming is een samenstel van maatregelen, initiatieven en investeringen opgenomen, binnen de grenzen van de financiële mogelijkheden.

De stelling overigens, dat belasting verhogende maatregelen ervoor dienen, om een sluitende begroting te presenteren, achten wij als uitgangspunt niet goed te verdedigen. Het uitgangspunt zou in onze visie juist moeten zijn belastingverhoging te zien als de ultieme maatregel om een sluitende begroting te realiseren. D66 is groot voorstander van een jaarlijks terugkerende prioritering van het gemeentelijk beleid in het kader van een sluitende begroting, waarbij voortschrijdend inzicht niet bij voorbaat genegeerd zou moeten worden als gevolg van eerder beleid.

Een leefomgeving kan alleen tevredenheid genereren, indien de beschikbare infrastructuur zoals openbare gebouwen, wegen, fietspaden, voetpaden alsmede het openbaar groen een uitstekende kwaliteit uitstralen.

Ongeveer twee derde van onze beroepsbevolking verlaat dagelijks onze gemeente om elders te gaan werken. De intrede van de e-bike biedt mogelijkheden voor forensen om duurzaam woon-werkverkeer uit te voeren. Het ontwikkelen van méér én veilige fietsverbindingen, uiteraard ook ten behoeve van onze scholieren, staat bij D66 Voerendaal hoog op het verlanglijstje. De aanleg van de fietspaden parallel aan de Vrakelbergerweg en de Daelsweg is van groot belang en wordt door D66 Voerendaal met aandacht gevolgd.

Wat betreft de kwaliteit van onze infrastructuur kan worden gesteld, dat onze burgers in algemene zin op hun wenken worden bediend. De stelling dat een tekort aan menskracht bij de SW-groep mogelijk betekent, dat andere keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, terwijl een speerpunt uit het Raadsakkoord 2018-2022 het terugdringen van zwerfvuil betreft, wordt door D66 Voerendaal afgekeurd. Onze burgers dringen juist aan op een aantrekkelijke openbare ruimte en een goed onderhouden infrastructuur speelt een belangrijke rol voor de lokale economie en draagt bij tot een aantrekkelijke openbare ruimte en aan de leefbaarheid. Laten we ervoor zorgen, dat we in de top drie blijven acteren in het kader van de nationale groencompetitie ‘Entente Florale’.

Ten aanzien van geluidsoverlast veroorzaakt door gemotoriseerd verkeer en de verkeersveiligheid problematiek vanwege te snel rijden in onze kernen, wordt door onze burgers gevraagd voortvarend te handelen, teneinde irritaties op te lossen. In het kader van de behandeling van de Begroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2021, werd het door de PvdA opgestelde amendement met betrekking tot verkeersoverlast aangenomen met daarin verwoord, dat deze problematiek in de eerste helft 2018 zou worden onderzocht en dat medio 2018 een voorstel aan de raad zou worden voorgelegd. Vastgesteld kan worden, dat deze belofte tot op heden niet is ingevuld. D66 Voerendaal streeft ernaar deze belofte  in te lossen, waarbij als oplossing voor het te snel rijden in de 30 km-zones, ervoor zou moeten worden gekozen, deze 30 km-zones zelf-handhavend in te richten, zoals dit door Veilig Verkeer wordt geadviseerd.

Helaas is onze samenleving niet zodanig harmonieus ingericht, dat zou kunnen worden afgezien van de aanwezigheid- alsmede inzet van politie. Het feit dat de inzetbaarheid van de Politie Eenheid Limburg steeds meer onder druk staat door vergrijzing en voorts het gevolg is van de verwachte grote uitstroom in de komende jaren en het toenemend gebruik van de diverse rechtspositionele (ouderen) regelingen, moet ons doen beseffen dat adequate maatregelen moeten worden getroffen. In dat kader dient D66 Voerendaal een motie in.

D66 Voerendaal hecht eraan een harmonieuze samenleving in stand te houden en door te ontwikkelen, waarbij onze burgers een grote inbreng moeten hebben door middel van burgerparticipatie, die in voorkomend geval en indien de ernst van een thema daarom vraagt zou moeten kunnen leiden tot een lokaal raadgevend referendum. Het inzetten van een dergelijk instrument getuigt van respect voor onze burgers en leidt tot een intensivering van de binding tussen onze burgers een de lokale overheid.

Om te bereiken dat een samenleving gelijkluidend is ingericht, zijn welvaart en welzijn van het allergrootste belang. Dit dient te worden bereikt door alle groepen burgers hierin optimaal te ondersteunen, waarbij de groep statushouders of vergunninghouders specifieke aandacht dient te krijgen in het kader van hun integratie. Het buddy-systeem achten wij een goede ontwikkeling.

Welvaart is niet voor al onze burgers vanzelfsprekend en derhalve is het sociale vangnet voor hen van zeer groot belang, teneinde hen onder meer te begeleiden naar werk. Dit sociale vangnet is op uitstekende wijze ingericht door middel van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kompas en het feit dat hieraan een substantieel prijskaartje hangt van ruim 2,8 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2019 moet derhalve worden geapprecieerd.

Hoewel onze welvaart in algemene zin verbetert, lijkt gedurende een rondgang in onze winkelcentra het tegenovergestelde plaats te vinden. Winkelpanden komen steeds meer leeg te staan, omdat ondernemers in de retail ofwel een faillissement moeten aanvragen, dan wel er geen heil meer in zien hun bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Eind 2017 stond 15,5 procent van de winkelpanden binnen de gemeente Voerendaal leeg. Een kentering lijkt niet voor de hand te liggen ondanks de inspanningen van Stichting Streetwise, omdat de wijze waarop inkopen worden gedaan in de loop der jaren is gewijzigd van fysiek shoppen in online shoppen. Winkelleegstand heeft echter een negatieve invloed op de uitstraling van winkelcentra en de beleving van winkelend publiek en derhalve dienen leegstaande winkelpanden te worden her-bestemd in goed overleg met onze burgers.

Het is overigens van het grootste belang, dat de overlegstructuur met de huidige groep ondernemers in de retail door tussenkomst van de ondernemersverenigingen actief blijft, zodat bedrijfsvoering problematiek met het risico nog op meer winkelleegstand vroegtijdig wordt onderkend.

Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder binnen de gemeente Voerendaal is inmiddels opgelopen tot meer dan 3260, waarvan meer dan 650 inwoners van 80 jaar en ouder. D66 Voerendaal acht het van groot belang dat deze laatste groep van ouderen speciale aandacht krijgt van mantelzorgers en actief wordt benaderd door het sociale vangnet, zodat eenzaamheid enigszins kan worden bestreden en voeling met hen wordt gehouden, teneinde te voorkomen dat trieste gebeurtenissen zich voordoen, zonder dat de directe omgeving daarvan iets merkt. De opzet van buurtcirkels zou ter ondersteuning kunnen dienen van het bestaande sociale vangnet (zie www.buurtcirkel.nl).

Geachte voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden,

Ter afsluiting van deze algemene beschouwingen, wenst D66 Voerendaal nogmaals te benadrukken dat onze burgers centraal staan en dat onze inspanningen erop moeten zijn gericht hen te dienen. Dat het raadsakkoord in gezamenlijkheid tot stand is gekomen met speerpunten, die in de begroting en de Meerjarenraming voor zover als mogelijk zijn uitgewerkt, getuigt van eendracht en dat kunnen wij allen zien als een compliment!

Dank u wel!