Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 december 2019

Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2020

Onderstaand de redevoering van D66 fractievoorzitter Rudy Op den Camp, uitgesproken op 07 november 2019 tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020.

 

Meneer de voorzitter, college, raadsleden en overige belangstellenden.

Allereerst wil ik namens D66 Voerendaal mijn  complimenten uitspreken voor al diegenen die  een bijdrage geleverd hebben aan de totstandkoming van deze begroting.

In deze begroting is er ruimte voor verbetering ten aanzien van SMART doelstellingen en de daarvan afgeleide activiteiten.  Deze opmerking is vorig jaar ook al door D66 Voerendaal geplaatst. Een gemiste kans voor deze begroting, al is het nagezonden erratum een goede aanzet hiervoor. Wij spreken de verwachting uit dat dit volgend jaar gelijk opgepakt wordt.

In de gemeentelijke politiek draait het om het inrichten van de samenleving in onze mooie gemeente.  We maken die keuzes voor de inrichting samen met die samenleving. Op het gebied van mens, milieu, economie en onderwijs. Onze burgers dienen in een schoon milieu op te groeien, veilig over straat te kunnen lopen en te wonen in een mooie omgeving.

Wonen

Doordat wij beschikken over een mooie omgeving met prachtige dorpskernen is de aantrekkingskracht van onze gemeente op toekomstige inwoners nog aanwezig. Alleen is  er schaarste in specifieke woningen. Ik verwijs hiervoor naar het stec rapport van 19 april dit jaar of de woonvisie. Voor met name  de starters in onze gemeente is er weinig aanbod in woningen en als wij kijken naar de 3 projecten die in de begroting zijn opgenomen, verwachten wij niet dat hiermee dit thema is opgelost. In overleg met de provincie moeten de mogelijkheden verkend worden voor creatieve oplossingen die ruimte bieden aan starters die in Voerendaal willen blijven of komen wonen. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe concepten als tiny houses, doorstroming van andere groepen bevorderen en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven met meer partners dan alleen de woningstichting Voerendaal.  Ook de mogelijkheid om de woning levensloop bestendig te maken moet wederom onder de aandacht gebracht worden. Ook hierbij mag volgens D66 geen onderscheid gemaakt worden tussen de  particuliere koopwoningen of andere sectoren. Hiervoor heeft D66 een motie gemaakt.

 

Duurzaamheid

D66 Voerendaal heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan.  We hopen dat bij toekomstige projecten meer gekeken wordt naar wat we beogen te bereiken. Om als gemeente in de top 100 van duurzaamheid te komen is een mooi doel, de weg ernaartoe is echter belangrijker. Vooral vanuit het oogpunt om een blijvende verandering te bereiken. Een recent voorbeeld zijn de zonneweiden welke de gemeente wil faciliteren. Laten we er vooral voor zorgen dat we onze eigen inwoners hierbij betrekken en niet in zee gaan met exotische firma’s zodat de opbrengsten van deze transitie ook daadwerkelijk bij onze inwoners terecht komen. Onze energiecorporatie wil hier vast een bijdrage aan leveren.

In 2020 gaan we ook van start met de woonwijzerwinkel Parkstad. Een goed initiatief waarbij de krachten binnen Parkstad gebundeld worden. Toch merken wij dat de burgers, ondernemers en verenigingen in Voerendaal ook op zoek zijn naar meer informatie dan alleen het aanpakken van de eigen woning. En bedrijven kunnen niet terecht bij deze woonwijzerwinkel. D66 Voerendaal ziet ook graag in de gemeente Voerendaal een digitaal loket en aanspreekpunt waar deze groepen met hun vragen terecht kunnen, bijvoorbeeld ook in samenwerking met onze energie corporatie De Omslag. Ook moeten we kijken naar vormen om deze groepen en hun leden zo veel als mogelijk te stimuleren om aan de slag te gaan met deze thema’s zodat er een koppeling wordt gelegd tussen het thema duurzaamheid en de sociale thema’s binnen onze gemeenten.

 

Samenwerking

In het zogenaamde middengebied gelegen heeft Voerendaal vele mooie schatten, kijk maar eens om je heen naar de natuur, de mooie gebouwen en de kunst. Een mooi Voerendaal behoort ook een goed leefbaar Voerendaal te zijn. Goed leefbaar wil zeggen veilig en een sociaal leefklimaat voor iedere inwoner in Voerendaal. In diverse themabijeenkomsten is dit jaar weer bevestigd dat samenwerking tussen alle partijen in onze regio van groot belang is voor dat leefklimaat. Deze samenwerking tussen gemeenten, andere overheden, belangengroepen, burgers, verenigingen en bedrijven moet transparant plaatsvinden en zorgt ervoor dat we als gemeenteraad ook daadwerkelijk het verschil kunnen blijven maken voor de burger. Initiatieven als right to challenge of andere vormen van burgerparticipatie juichen wij toe en moeten door de gemeente ondersteund worden zowel in financiële als in personele zin.

 

Veiligheid handhaving

Een  veilige omgeving is belangrijk voor onze inwoners. Dit begint met zichtbaarheid van onze handhavers (o.a. BOA’s). Dit betekent dat er ook gericht opgetreden moet worden en de capaciteit juist moet worden ingezet. Volgens D66 is een duidelijk voorbeeld hiervan de verkeerssituatie bij de diverse scholen in ons dorp waar door de piek in drukte gevaarlijke situaties ontstaan. Ook baart de teruglopende beschikbare capaciteit van de politie in onze gemeente ons grote zorgen.

 

 

Gemeentelijke belastingen

Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen zien wij de tarieven stijgen, RD4 heeft voornamelijk vanwege externe ontwikkelingen het vast-recht omhoog geschroefd (€38.10). Er zal volgens D66 een ander systeem moeten komen waarin de vervuiler meer betaald.  Wij verwachten van het college dat zij goed gaan kijken naar de voorbeelden in de regio (zoals recent bij gem. Horst aan de Maas 22,7 kilo per persoon in 2018). Het gemiddelde in onze regio  ligt boven de 100kg per persoon.  Is de wethouder het met ons eens dat mede gezien de publicatie van het CPB deze week dat er op het terrein van afvalinzameling nog veel winst te behalen valt en is de wethouder bereid om hier samen met RD4 mee aan de slag te gaan?

Ook dient de OZB-belasting niet het  sluitpost van onze begroting te zijn. We wonen in een prachtige gemeente die we voor onze burgers ook betaalbaar dienen te houden.

 

Overige thema’s

Financiën: je ziet dat in het begin van het  begrotingsproces het moeilijk is om al te kunnen gaan sturen en richting te geven. Er zijn geen gegevens bekend waarmee je kan gaan sturen.  Met zo een proces wil je als D66 komen tot goede keuzen. Ook is het voor een partij als D66 met 1 raadslid heel lastig om dit gehele overzicht te hebben en hier de juiste rol in te kunnen spelen. Een betere ondersteuning vanuit de medewerkers van de gemeente is hierbij vereist, waarbij mogelijk ook commissieleden ondersteuning kunnen leveren. Bij de evaluatie van dit proces zal D66 zeker input gaan leveren.

Ik wil u bedanken voor uw aandacht en we gaan er het komende jaar wederom samen de schouders onder zetten.