Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Programma 2018 – 2022

Inleiding

D66 Voerendaal benadert de mens en de maatschappij op een positieve en constructieve manier. Hierbij wordt het alsmaar duidelijker dat de lokale overheid de problemen en uitdagingen van deze tijd niet alleen kan oplossen. Daarbij hebben wij U nodig. Voerendaal maken we samen. Zonder verenigingen, zonder de talloze vrijwilligers en mantelverzorgers komt er weinig of niets tot stand. Steeds meer opgaven zoals WMO jeugdzorg , werk en inkomen zijn bij de gemeente terecht gekomen. Als lokale overheid hebben we de plicht maar vooral de verantwoording om deze taken goed uit te voeren. Een opdracht die we samen met burgers willen oppakken. Omdat we vertrouwen op eigen kracht en inzet van onze burgers zien we de toekomst met optimisme tegemoet. De burger zal zoveel als mogelijk individuele verantwoordelijkheid moeten dragen over zijn eigen handelen. Wel zal D66 Voerendaal solidair en hulpvaardig zijn voor diegene die hiertoe niet in staat is. Voerendaal maken we samen. Zonder verenigingen, zonder de talloze vrijwilligers en mantelverzorgers komt er weinig of niets tot stand.

Als lokale overheid hebben we de plicht maar vooral de verantwoording om deze taken goed uit te voeren. Een opdracht die we samen met burgers willen oppakken. Omdat we vertrouwen op eigen kracht en inzet van onze burgers zien we de toekomst met optimisme tegenmoet. De burger zal zoveel als mogelijk individuele verantwoordelijkheid moeten dragen over zijn eigen handelen. Door inspraak en meedenken in bv een klankbordgroep kunnen burgers deelgenoot worden in de plannen van de gemeente. Dit betekent echter ook dat de gemeente oog en oor moet hebben voor de ideeén van de burger.

 

Voor D66 Voerendaal gelden de  volgende typerende uitgangspunten:

 

 • D66 Voerendaal staat voor transparante democratie.
 • D66 Voerendaal wil een actieve democratie waarin de burgers meebepalen wat goed is. Het zijn de burgers zelf die met hun inzet, creativiteit en capaciteit een leefbare samenleving vormen.
 • D66 Voerendaal investeert in die menselijke maat.
 • D66 Voerendaal is liberaal van gedachte en sociaal van gevoel.
 • D66 Voerendaal staat voor keuzevrijheid, maar ook voor het besef dat keuzes consequenties hebben. Wij maken keuzes vanuit een open, constructieve en realistische opstelling.
 • D66 Voerendaal heeft oor voor de meningen en wensen van vrije en verantwoordelijke burgers. Wij vinden dat een partij en een gemeentebestuur in een open discussie alle argumenten voor en tegen bepaalde plannen boven tafel moet krijgen om zodoende tot een weloverwogen besluit te komen. Verborgen agenda’s en achterkamertjespolitiek zijn uit den boze.
 • D66 Voerendaal is constructief omdat we een goed bestuur en het belang van de samenleving belangrijker vinden dan politiek scoren. Wij kunnen dat niet alleen en zoeken samenwerking met andere partijen. Omdat D66 voerendaal midden in de maatschappij staat en de dialoog met burgers, verenigingen en ondernemers niet schuwt ontstaat een levendige wisselwerking tussen politiek en samenleving.

 

 

Voorzieningen

 

D66 Voerendaal hecht grote waarde aan de kwaliteit  van de leefomgeving. In vrijwel iedere kern zijn reeds voorzieningen aanwezig die voldoen aan de vraag naar sociale, educatieve en culturele activiteiten. Daarbij is het de taak van de overheid deze voorzieningen laagdrempelig  in stand te houden. D66 Voerendaal  hecht er grote waarde aan dat kapitaal goederen, wegen, riolering, gebouwen, verlichting en openbaar groen in orde zijn.  Daar heeft de D66 de afgelopen periode al hard aan gewerkt. Hier liggen grote opgaven met name gelet op de opwarming van de aarde. Het treffen van voorzieningen betekent voor ons ook woningbouw naar behoefte. Dus betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen die toekomst gericht zijn. De basisschool is een essentieel onderdeel van de leefbaarheid van Ubachsberg, Klimmen en Ransdaal. De kernen Voerendaal en Kunrade hebben met  de Bredeschool Cortemich een voorziening waar naast de basisschool, een dagopvang, verzorging en het WMO loket zijn ondergebracht. Scholen in andere kernen worden echter bedreigd omdat het aantal kinderen dalende is. De komende jaren zal een brede en constante inzet nodig zijn om het voorbestaan en de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Ouders en bewoners dienen hierbij betrokken te worden, waarbij onderwijskwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid de uitgangspunten zijn. Met name de commotie over het al dan niet in stand houden van de basisschool te Ransdaal baart ons grote zorgen. De school in Ransdaal moet blijven met een vorm van onderwijs dat bij de tijd is . D66 gaat hiervoor!

 

Kortom zal D66 Voerendaal zich inzetten voor:

 

 • Het bevorderen burgerparticipatie.
 • Het steunen van het verenigingsleven.
 • Het steunen van gedragen initiatieven vanuit de bevolking.
 • Intitiatieven in het kader van de duurzaamheid zoals alternatieve energie opwekking.
 • Fase II zonnepanelenproject.
 • Het behoud van het bestaande basisonderwijs.
 • Levensbestendige Woningbouw voor jong tot oud.

 

Welzijn, Kunst, Cultuur en Sport

 

 

D66 Voerendaal draagt het verenigingsleven een warm hart toe. Het doet ons goed te zien dat  onze verenigingsondersteuners de verenigingen, de vele vrijwilligers en gemeente nauwer tot elkaar brengen. D66 Voerendaal wil dan ook inzetten op het behoud van onze verenigingsondersteuners waardoor het verenigingsleven gestimuleerd en gewaarborgd blijft. D66 Voerendaal zet in op de samenleving. Zowel jongeren als ouderen moeten gestimuleerd worden om zo intensief mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Ook is het van belang dat de jongere burger uitgedaagd wordt om zich in te zetten voor de gemeenschap. We vinden dan ook dat alle initiatieven om dit te bewerkstelligen gecoördineerd en gesteund dienen te blijven. Betaalbare en laagdrempelige voorzieningen plus goede accommodaties zijn een vereiste. De gemeente Voerendaal heeft al veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Denk maar aan de diversiteit aan verenigingen die onze gemeente rijk is. Een faciliterend subsidie beleid is van groot belang evenals de uitdagingen die zijn opgenomen in het stimuleringsfonds. Sinds 2006 is er op initiatief van D66 Voerendaal een stimuleringsprijs voor cultuur, de Burgemeester Strous-Cultuurprijs. Vanaf 2017 is de organisatie van deze prijs  in handen van het zomerfestival. Dergelijke initiatieven dragen bij aan een verdere ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in onze samenleving.

Sport is voor D66 Voerendaal meer dan recreatie en vrijetijdsbesteding. Het deelnemen aan sport, alleen of in verenigingsverband, is van groot belang voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. De samenhang in de maatschappij wordt hiermee versterkt.

 

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 

 • Structureel overleg met alle burgers zodat bij de gemeente duidelijk wordt welke wensen er leven.
 • Het verder ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatieven.
 • Het verenigingsleven blijven ondersteunen en stimuleren.
 • Een door de burgers gedragen accommodatiebeleid.
 • Ruim aandacht voor de hulpbehoevende medemens in onze samenleving.
 • Een zorgvuldige communicatie en grote transparantie bij de transitie van jeugdzorg en WMO.
 • Het stimuleren en ondersteunen van muziekonderwijs.
 • De jaarlijkse monumentendag verrijken met lokale kunst en cultuur.
 • Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligers werk.

 

 

Recreatie en Toerisme

 

 

Ontwikkelingen van deze sector biedt mogelijkheden voor toeristische ondernemers. Wij willen kleinschalige initiatieven stimuleren en bijdragen aan hun promotie. Voor het uitbreiden van deze sector zoeken wij samenwerking met onze partners in de regio met als gemeenschappelijke uitdaging: voor iedereen vertier en vermaak met kwaliteit.

We zijn tegen mega projecten in de toeristische sector omdat wij niet willen dat dit ten koste gaat van onze natuur en landschap.


D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 

 • Het benutten van kansen op recreatie en toerisme met grote aandacht voor promotie en marketing van de kant van de gemeente en ondernemers.
 • Het stimuleren en uitbreiden van de bedrijvigheid op dit gebied zoals horeca, hotel en bed en breakfast, ateliers, galeries.
 • Blijvende aandacht voor de wandel- en fietspaden om het toerisme op dit gebied te bevorderen.
 • Het op de kaart zetten van het romeins verleden van Voerendaal samen met het Land van Kalk.

 

Natuur en Landschap

 

 

De gemeente Voerendaal is een landelijke gemeente. Het behoud en de verbetering van het landelijk imago is dan ook voor D66 Voerendaal een belangrijk item. Voerendaal wordt vaak gezien als de groene long van de oostelijke mijnstreek, maar wij zien onze gemeente liever als poort tot het heuvelland. Dankzij de inzet van D66 Voerendaal heeft fietsen, wandelen en recreëren de afgelopen jaren op de politieke agenda voorrang gekregen, waardoor we met volle teugen kunnen genieten van de mooie natuur. Hierbij is het voor D66 Voerendaal uitermate belangrijk dat het van oudsher agrarisch landschap met zijn vele cultuurhistorische en ecologische elementen behouden blijft en waar nodig opgewaardeerd wordt zoals het herstel van  kalkovens, graften, holle wegen en kleinschalige biologische landbouw. Gezien de schaal en ligging van onze gemeente is D66 Voerendaal  geen voorstander van intensieve veehouderij of grootschalige bedrijfsontwikkeling. Wel ziet D66 Voerendaal voor de agrariërs mogelijkheden in natuurbeheer, in recreatie en toerisme en daarnaast ook in een ecologisch verantwoorde voedselproductie. Er is weinig ruimte voor uitbreiding in de agrarische sector, maar we willen onze agrariërs niet kwijt. Zij hebben een grote verantwoording in beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Daarom willen we met elkaar op zoek naar nieuwe kansen om de landbouw te behouden om het landschap te verfraaien.

 

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 

 • Een goed onderhouden en waar mogelijk verder uitgebreide Wandel- en fietsroutes.
 • Het onderhoud van het buitengebied in samenwerking met agrariërs, particulieren en instanties als IKL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
 • Aandacht geven en vragen voor het behoud van onze natuur.
 • Het stimuleren van biologisch producten.
 • Respect voor de openbare ruimte.

 

 

Duurzaamheid , Milieu en Energie

 

Duurzame ontwikkelingen met oog voor milieu, natuur en landschap moet geen loze kreet meer zijn, maar een belangrijk onderdeel uitmaken van bestuurlijke en politieke beslissingen. Per slot van rekening heeft Voerendaal zich opgeworpen als Millenniumgemeente. D66 Voerendaal is blij te constateren dat onze burgers steeds meer bewust zijn van het belang van milieu en duurzaamheid Er zijn reeds goede  stappen in die richting  gezet. Denk maar aan de afvalinzameling en de afvalverwerking, het afkoppelen van vuil en schoon water zoals dat op grote schaal gebeurt in Voerendaal-West. D66 Voerendaal is een groot voorstander van inzet van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. De gemeente als wegwijzer en adviseur met de Voerendaalse bedrijven. D66 Voerendaal wil in de komende raadsperiode nog meer energie en aandacht besteden aan deze onderwerpen.

 

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 • Het in beleid en communicatie uitdragen dat Voerendaal een Millennium gemeente is.
 • Het vaststellen van een innovatief energiebeleid.
 • Het op lokaal niveau inzetten van coachen op zuinigheid, duurzaamheid en energiebesparing.
 • Het aanschaffen van een energie arm en  duurzaam wagenpark.
 • Het ondersteunen van burgers bij het vinden van innovatieve energieoplossingen.
 • Het passend faciliteren van burgers  om afval gescheiden aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kosten.

 

 

Veiligheid

 

Veiligheid en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. D66 Voerendaal vindt het dan ook belangrijk dat de in Voerendaal genomen maatregelen om een veilige leefomgeving te creëren op hun effectiviteit worden geëvalueerd. Naast handhaving van de regels die we samen afspreken is preventie een noodzakelijk aandachtspunt voor een sluitende aanpak. Kennen en gekend worden is een voorwaarde om de veiligheid in de buurt op peil te houden. Onderlinge verbondenheid binnen buurten en kernen evenals een bloeiend verenigingsleven en laagdrempelige sociale voorzieningen zijn een  fundament voor de sociale structuur en cohesie. Met eenvoudige middelen (zoals buurt- app), zijn er genoeg mogelijkheden om de sociale samenhang te vergroten. Als gemeente dienen we hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en burgerinitiatieven te ondersteunen.

 

In het kader van veiligheidsgevoel van burgers zou er meer blauw op straat moeten zijn. Een enkele BOA voor de gehele gemeente bied te weinig soelaas.

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 • Blijvende aandacht voor een veilige leefomgeving.
 • Het stimuleren van burgerinitiatieven om de sociale cohesie te versterken.
 • Duidelijk aanwezige handhaving met gezond verstand en in goed overleg. Handhaving is geen doel op zich, maar een middel om de samenleving leefbaarder te maken.

 

 

Communicatie en Informatie

Mensen communiceren op de dag van vandaag op velerlei manieren. Van face-to-face gesprekken tot mobiele telefonie. Van brieven tot chat op internet. Door alle technologische ontwikkelingen staan wij steeds op een andere manier met elkaar in contact. Ook D66 Voerendaal gaat mee in deze ontwikkeling en onze gemeente kan hierbij niet achterblijven. Optimaal gebruikmakend van deze nieuwe media moet er ingezet worden op een betere dienstverlening naar de burger in een effectieve en klantgerichte organisatie. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met de wensen van de burger. Digitale communicatie is een middel en geen doel op zich. De toegang tot onze gemeente dient eenvoudig en laagdrempelig te zijn.

D66 Voerendaal vindt het van groot belang om de bewoners in een vroeg stadium te betrekken bij verschillende processen die vooraf gaan aan een besluitvorming. Dit kan plaatsvinden door het houden  van schouwen of  rondetafelgesprekken in de kern of op plekken  waar het op betrekking heeft. Het doel van zo een bijeenkomst is te komen tot een juiste planvorming en/of verbetering. Het creëren van  toegankelijke en begrijpelijke processen staat hier voorop.

 

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 • Een blijvend goed contact met de burgers, verenigingen en bedrijven.
 • Informatie en publicaties in begrijpelijke taal.
 • Een toegankelijke website ook voor ouderen.
 • Een tijdige huis aan huis informatie bij alle ingrijpende wegwerkzaamheden en bouwplannen die impact hebben op de directe leefomgeving.
 • Het betrekken van de burgers bij maatschappelijke thema’s.
 • Begrijpelijke uitleg van bestaande wet en regelgeving.
 • Het Afschaffen van niet relevante regelgeving en bureaucratische rompslomp.

 

 

 Bestuur en Middelen.

 

D66 Voerendaal heeft als standpunt dat samenwerking met omliggende gemeenten nodig is op het gebied van bovengemeentelijke aangelegenheden, zoals werkgelegenheid, infrastructuur, economische groei en hulpdiensten.  We zien Voerendaal als het scharnier in de regio tussen het landelijk heuvelland en het stedelijk gebied  Daarnaast is D66 Voerendaal van mening dat waar nodig en wenselijk  ook samengewerkt wordt met onze “groene” buurgemeenten. Hier geldt de uitspraak: “centraal wat moet, decentraal wat kan”. Zo kan bijvoorbeeld  op het gebied van toerisme en natuur samenwerking  gezocht worden met de gemeenten Gulpen Wittem  en Valkenburg aan de Geul.

De vergevorderde samenwerking met Simpelveld juichen wij van harte toe.

In onze gedachtevisie moet Voerendaal een zelfstandige gemeente blijven. Functionele samenwerking met Simpelveld is hierin van groot belang. Via diverse gemeenschappelijke regelingen, waar wij ons voordeel uit kunnen halen, zijn wij intensief verbonden met de regio.
D66 Voerendaal is voor een evenwichtig en solide financieel beleid. Uitgangspunt is daarbij dat de uitgaven afgestemd moeten zijn op de inkomsten. D66 Voerendaal is daarom van mening dat de gemeentelijke lasten gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling van het besteedbare inkomen. Daarbij dient de gemeente alert te zijn op de bestaande mogelijkheden voor  provinciale, nationale of Europese subsidie. Ook dienen we optimaal gebruik te maken van de kansen die het  IBA project ter versterking van de lokale economie te bieden heeft. De gemeentelijke meerjarenbegroting dient duidelijk en overzichtelijk te zijn, ook voor alle burgers.  Externe expertises dienen tot een minimum beperkt te worden. Beter is om samen te werken met de omringende gemeenten om de kwaliteit van de organisatie te kunnen waarborgen.

 

D66 Voerendaal zal zich inzetten voor:

 • Het volgend uitgangspunt “Centraal wat moet decentraal wat kan”.
 • Een evenwichtige , solide en transparant financieel beleid.
 • Toename van de belastingdruk die de ontwikkeling van het inkomen niet te boven gaat.
 • Het optimaliseren van subsidie aanvragen.
 • Het optimaal inzetten op IBA-projecten om Voerendaal en de regio met nieuwe ideeën en creatieve aanpak van binnenuit te versterken.

 

 

Voor D66 Voerendaal is Democratie en Bestuur van groot algemeen belang. In dit verkiezingsprogramma staan op hoofdlijnen de kernpunten van het beleid dat D66 Voerendaal in de periode 2018-2022 voor ogen heeft.

 

Voor de uitvoering van dit beleid hebben de volgende personen zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad:

 

 1. Jo Brauers, Lijsttrekker en huidige wethouder
 2. Rudy Op den Camp
 3. Marina Veldman- Mertens
Gepubliceerd op 17-02-2018 - Laatst gewijzigd op 27-12-2019