Steun ons en help Nederland vooruit

Visie D66 Voerendaal

Voerendaal is een prachtige gemeente om te mogen wonen, werken en recreëren met een rijk verenigingsleven en bijzonder centraal gelegen in Zuid-Limburg. In 2018 is het inwoneraantal van Voerendaal met 0,5% gestegen, tegen de Limburgse trend in. D66 Voerendaal zet zich met hart en ziel in om de aantrekkelijkheid van Voerendaal te behouden en waar mogelijk verder te vergroten.

D66 Voerendaal zet nadrukkelijk in op de eigen kracht en creativiteit van de lokale samenleving en daarvoor stimuleren wij actief burgerschap. In samenspraak met zowel inwoners als alle andere betrokkenen werken wij aan een gemeenschap waar mensen prettig wonen, werken en recreëren. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Het zijn de burgers zelf die met hun inzet, creativiteit en capaciteit een leefbare samenleving vormen en hier door de lokale overheid optimaal in gefaciliteerd dienen te worden.

Wij zijn de lokaal opererende afdeling van een landelijke partij die staat voor een transparante en actieve democratie, waarin wij ons richten op de problematiek en mogelijkheden die lokaal spelen. Wanneer we bij deze lokale uitdagingen gebruik kunnen maken van kennis en/of invloed op provinciaal of landelijk niveau, zowel binnen D66 als daarbuiten, doen we dit graag. Wij zijn een lokale partij met korte lijntjes naar de regionale en landelijke politiek.

 

Vertrouw op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen

D66 Voerendaal benadert mensen en de samenleving op een positieve en constructieve manier.

Vertrouwen op de eigen kracht van mensen betekent dat we steeds een passende overheidsrol moeten definiëren die uitgaat van wat mensen wel kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. Die overheidsrol is gericht op gelijkheid van kansen en mogelijkheden om het eigen lot te verbeteren. Vanuit die kansengelijkheid hebben mensen zelf de verantwoordelijkheid om hier hun voordeel mee te doen. Wij staan voor keuzevrijheid, maar ook voor het besef dat keuzes consequenties hebben. De burger zal zoveel als mogelijk individuele verantwoordelijkheid moeten dragen over zijn eigen handelen. D66 Voerendaal zal solidair en hulpvaardig zijn, voor diegene die hiertoe niet in staat is.

Het wordt alsmaar duidelijker dat de lokale overheid de problemen en uitdagingen van deze tijd niet alleen kan oplossen. Daarbij heeft de overheid de inbreng van burgers nodig, want Voerendaal maken we samen! Volgens de visie van D66 Voerendaal weet niemand beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan de inwoners en ondernemers zelf. Dat kan verschillen per dorp, want elke woonomgeving heeft zijn eigen karakter. En dat moet in onze ogen ook zo blijven. Dit vraagt om lokaal gericht werk en daarom is participatie van betrokken burgers in allerhande maatschappelijke organisaties gewenst.

Wij streven naar een gemeente die minder voorschrijft en meer luistert naar inwoners en ondernemers, die bij het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid vooral uitdaagt en ondersteunt. Zonder de inwoners, ondernemers, verenigingen, zonder de talloze vrijwilligers en mantelzorgers komt er weinig of niets tot stand. In deze tijd nemen burgers steeds meer samen het initiatief. D66 Voerendaal zet graag in op die kracht vanuit de samenleving en op de kennis en kunde van de inwoners en ondernemers. Wij gaan uit van een gemeenschap die niet van bovenaf wordt opgelegd. D66 Voerendaal gelooft niet in een maakbare samenleving met veel regels en richtlijnen. Of in een verzorgingsstaat waarin de burgers vooral rechten hebben en hun hand op houden. Evenmin hebben we vertrouwen in een samenleving waarin het individualisme hoogtij viert en burgers vooral het eigen belang voorop stellen. Samen ergens de schouders onder zetten, daar geloven wij wel in. En daarom zetten we in op versterking van actief burgerschap binnen onze gemeente.

 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

In hun eentje zijn mensen niet in staat de samenleving duurzaam te maken. Daarvoor hebben we elkaar nodig en hier raakt het duurzaamheidsvraagstuk de essentie van de politiek: het gaat immers over het oplossen van mogelijke belangentegenstelingen tussen individuen en groepen, hier, elders en later. Niet-duurzaam handelen kan voordeel opleveren voor een bepaald individu of groep, terwijl anderen schade lijden. Als de rechtvaardigheid van een samenleving in het geding komt, dient de overheid krachtig in te grijpen.

De rol van de lokale overheid verandert. Dit komt niet alleen doordat wensen en behoeften van inwoners veranderen, maar ook omdat de gemeente van de Rijksoverheid nieuwe taken krijgt en deze met minder geld moet uitvoeren. Dit vraagt om een creatieve, innovatieve, maar bovenal facilitaire gemeente die hierop inspeelt en zich bewust is van haar rol en taak. In onze visie streven we naar een compacte en krachtige gemeente die op basis van faciliterend bestuur de gemeentelijke kerntaken in samenwerking met de burgers, ondernemers en instellingen realiseert.

Hierbij is het van belang dat de jongere burger uitgedaagd wordt, om zich in te zetten voor de gemeenschap. We vinden dan ook dat alle initiatieven om dit te bewerkstelligen gecoördineerd en gesteund dienen te blijven.

Het gebrek aan vrede en veiligheid in vele regio’s in de wereld leidt ertoe dat inwoners vluchten naar Europa. Nieuwkomers met een status moeten zo spoedig mogelijk integreren en dienen door ons te worden ondersteund hierin, zodat ook zij zoveel als mogelijk individuele verantwoordelijkheid gaan dragen over het eigen handelen en de eigen zelfstandigheid.

Bij alle initiatieven waarbij de gemeente Voerendaal betrokken is dient het aspect duurzaamheid een belangrijk bestanddeel te zijn van de uitvoering. De gemeente moet hierin voorop lopen en niet op wetgeving of aanwijzing van hogere overheden wachten, teneinde een goed voorbeeld te kunnen zijn voor burgers en ondernemers. Hierbij moet uiteraard wel de afweging gemaakt worden of investeringen verantwoord zijn en gebruik gemaakt worden van de kennis die reeds aanwezig is.

Onder duurzaamheid verstaan wij ook een gemeente Voerendaal die zorgvuldig omgaat met haar financiële middelen op de korte en de lange termijn. Hierbij zijn er specifieke aandachtspunten, zoals de lastenverhoging voor burgers en de deelname aan kostbare gemeenschappelijke regelingen. Door de toename van deze regelingen heeft een gemeente als Voerendaal steeds minder “vrij” te besteden middelen om het geformuleerde beleid mee vorm te geven.

 

Denk en handel regionaal (internationaal)

De mens is een sociaal wezen, dat leeft in onderlinge afhankelijkheid van anderen. Bij alles wat D66 Voerendaal doet, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld omdat samenlevingen op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden zijn.

Ons streven naar vrijheid voor iedereen, waar iemand ook leeft, komt voort uit drie belangrijke principes van sociaal-liberalen: ieder mensenleven is evenveel waard, je moet andere mensen gunnen wat je jezelf gunt en we zijn op aarde allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. D66 Voerendaal kijkt over grenzen heen vanuit de overtuiging dat iedereen, waar ook ter wereld, vrij moet (kunnen) zijn, en wij roepen iedereen op tot het hebben van een open houding.

Veel regionale, nationale en internationale uitdagingen laten zich moeilijk aanpakken door individuen of maatschappelijke organisaties. Zelfs afzonderlijke staten kunnen in hun eentje niet alles.

D66 Voerendaal is constructief, omdat we een goed bestuur en het belang van de samenleving belangrijker vinden dan politiek scoren. Wij kunnen dat niet alleen en zoeken daarvoor de samenwerking, zowel binnen als buiten onze gemeente. De samenwerking met de gemeenten, hogere overheden en onze buurlanden is essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afspraken rondom Maastricht-Aachen airport in relatie tot geluidsoverlast. In samenwerking met andere gemeenten en de provincie kunnen wij hier invloed op uitoefenen.

De gemeente Voerendaal herbergt vele ondernemers die een belangrijk onderdeel vormen van onze samenleving: van winkeliers tot agrariërs en van ZZP-ers tot grote werkgevers. Deze ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, maken vele evenementen in onze gemeente mogelijk door middel van sponsoring in geld en natura en kunnen een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van onze gemeenschap.

 

Beloon prestaties en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Wie hard werkt, verdient daarvoor iets extra’s. Maar wat als iemand door een slechte gezondheid moeilijk kan werken? Of door een taalachterstand of andere huidskleur weinig kans maakt om überhaupt aan de slag te gaan? En voor mensen die zichzelf (tijdelijk) niet kunnen redden dragen we allemaal een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De overheid is in onze ogen de hoeder van individuele vrijheid. Niet van één individu, maar van alle individuen en daarmee dus ook van het algemene belang.

 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens. Ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst van een deze mens. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden.

Bij het overbruggen van (menings-)verschillen benadrukken wij liever wat ons bindt dan wat ons scheidt van de medemens. Wij koesteren de gedeelde waarden om niet álle waarden te hoeven delen. Hierbij is het essentieel om goed te kunnen omgaan met waarden die niet met anderen gedeeld worden. Het is van groot belang dat deze belangrijke fundamentele waarden op onze basisscholen en verenigingen ook tot uiting komen.

De overheid heeft de middelen om mensen te vrijwaren van onderdrukking, maar diezelfde overheid moet zelf ook in toom worden gehouden. Daarom zijn voor D66 Voerendaal de rechtsstaat en democratie zo belangrijk om individuele vrijheid te waarborgen.

D66 Voerendaal ziet het lokale referendum als middel om als lokale overheid een door de inwoners gedragen besluit te nemen over belangrijke thema’s en dientengevolge dient een referendum als logische processtap en een besluitvormingsproces te worden opgenomen.

Laatst gewijzigd op 16 februari 2019